Saturday, April 30, 2016

限紅股非對症下藥

免費早餐 - 渾水
限紅股非對症下藥
2016年04月29日
有位做聯交所的朋友同我講,話因為我經常評論或抨擊聯交所,所以入面的人會留意我寫的意見,地位次於David Webb。我不知道有幾多成是真的,但實在不好意思,我又要開「地圖炮」了。港交所(388)最近出了指引信,大致內容是限制紅股派送比例超過2倍,以減少股市的波動。
好多人未必知咩事,我簡單把當中的原理講出來,這也是上世紀的股票老前輩常用的慣技。紅股派送,本質上是搵人笨,因為送紅股並沒有增加股權持份,這只是小四分子分母的數學遊戲。派紅股可以巧立好多名目,有公司會當息咁派,去哄基金、散戶等,但客觀的目的是印多點股票,增加股票的流通量而已。因為紅股派送要除淨,在除淨當日,股價會按紅股派送的比例去做調整,背後也是簡單的數學原理,但係有一點好重要,由紅股上市入戶的日期同除淨日不是同一日,所以會出現「流通量真空」的情況。那是因為股價已按理論調整,但紅股仲未印到出來,所以中間這時間,股數會空白一段日子。
這一個真空期就是搵食期,因為流通量真空,變相同樣的購買力,可以把股價夾得比平時高,所以就會出現聯交所唔樂見的股價波動現象。這一段真空期,股價的波動就好似「末日輪」咁樣炒法。不同的是,窩輪行莊家制,券商會維持流通量,但股票「名義上」是沒有莊家的。
知道個原理,就會知道波動的原因,那是因為除淨日同紅股派送日的時間差。時間差為甚麼出現,比較生動同入屋的講法係:「印紅股到紅股上板,要時間」,因此,要解決呢個「問題」或緩解呢個現象,就是要減少時間差,最直接的方法,就是證券無紙化。證券無紙化上年已經通過了條例草案,不過,可能中央結算系統太麻煩,又有技術困難,所以實物股票尚在流通,無紙化仲未落實執行,限制紅股唔係對症下藥。
同一個原理去炒股票,用落去供股除淨也是可以造成股價波動,而且仲可以一雞兩味,除了炒鑊勁之外,仲可以順便集埋資。所以,就咁限制紅股,是中了方向但意義不大。
最後是一則呼籲,我個人這陣子比較閒,如果聯交所有意搵業界人士俾意見又或者想要顧問,可以搵下我,我非常歡迎,無謂成日做一些搔不到癢處的功夫。這一招炒股是某位網台大亨愛用,現在這位大亨都勇退唔做,先嚟行呢招,好似遲了少許呢。
作者為九十後財經傳媒人、粗讀經濟學的偽文青 https://www.facebook.com/muddydirty...

No comments:

Post a Comment

黃牛經濟學之 當非牟利遇上真茂利 免費早餐: 徐家健

估不到,港人竟會有支持實名制的一日。 欄友梁天卓問港樂應否杜絕久石讓的黃牛?想學炒黃牛的經濟分析,可先重溫張五常多年前一篇文章:「音樂劇的老闆及他們的票房無從判斷誰是本地人,誰是願意出高價的遊客。他們於是一隻眼開一隻眼閉地讓黃牛組織先購入一兩年的門票。 黃牛組織有不同的...